КНИГИ · ЖУРНАЛЫ
НАШ ОПРОС

Какую категорию следует пополнять чаще?

Компьютерные
Военное дело
Журналы
Железо ПК
Для дома
Школа,ВУЗ
Человек
СВЯЗЬ
Электроника
В мире SOFTа (новости)
Образы дисков
Механика
Авто-мото

 
Сортировать по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
- Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003.- 152 с. ISBN 966-96071-7-5
Навчальний посібник охоплює основні практичні аспекти фінансового аналізу. Розглядається практика використання кількісних методів управління фінансовими потоками на діючих підприємствах (фірмах). Даються ситуацій¬ні приклади розрахунку точки беззбитковості, оптимізації структури ка¬піталу, розподілу інвестицій та прогнозування можливого банкрутства в умо¬вах економічної кризи.
Призначений для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Точка беззбитковості. Фіксовані та змінні витрати
1.1. Витрати та обсяг робіт, що виконуються
1.2. Види витрат
1.3. Витрати і міра металізування
1.4. Витрати і точки беззбитковості
1.5. Витрати і асортиментна політика
2. Максимізації прибутку фінансово-господарюючих об'єктів
3. Структура капіталу. Оцінка оптимізаційної моделі структури капіталу
3.1. Структура капіталу
3.2. Оцінка оптимізаційної моделі структури капіталу
4. Правило важеля. Використання запозиченого капіталу
4.1. Правило важеля
4.2. Оборотний важіль
4.3. Фінансовий важіль
4.4. Комбінований важіль
4.5. Використання запозиченого капіталу
4.6. Важіль і прогнозування економічної ситуації
5. Управління запасами: оптимальний обсяг запасів і готівки
5.1. Оптимальні обсяги запасів
5.2. Оптимальний обсяг готівки
5.3. Довжина черги і оптимальний обсяг запасів
6. Банкрутство: оцінка фінансового стану на основі показників банкрутства
6.1. Модель Альтмана як модель прогнозування банкрутства компанії
6.2. Аналіз фінансових звітів та прийняття рішення щодо банкрутства ПП "Торговий Дім"
6.3. Теорія нечітких множин
6.4. Метод комплексного фінансового аналізу "V&M"
7. Оптимальна структура розподілу інвестицій
Список літератури

Скачать Алексеев I.B., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання еконо¬мічних ситуацій: Навч. посібник.

Комментарии: 0 | Просмотров: 737
Рейтинг: ок 0 no
Навчальний посібник. -Том 1: Міжнародні нормативно-правові акти та стандарти. - К.: Міжнародна агенція „БІЗОН", 2008. - 384 с. - (Серія „Бібліотека підприємництва").
ISBN 978-966-8283-24-0
Висвітлено теоретичні та історичні аспекти відмивання злочинно здобутих доходів і боротьби з ними. Розкрито питання міжнародної нормативно-правової регламентації боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, а також систему органів та установ, що її здійснюють.
Розраховано на працівників суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу, правоохоронних органів, викладачів, аспірантів, здобувачів, студентів юридичних та економічних вузів.
Автори:
Марчук Р. П. – кандидат юридичних наук, Попов О. І. – кандидат хімічних наук,
Онісьєв В.Л. – здобувач кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ.

Скачать Марчук Р. П., Попов О. І., Онісьєв В. А. МЗО Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

Комментарии: 0 | Просмотров: 598
Рейтинг: ок 0 no
– К.: КНЕУ, 2002. – 388 с.
Посібник охоплює 11 основних тем, у яких послідовно розглядаються: значення й методичні основи фінансового аналізу; інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства; фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу; класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства; аналіз майна й капіталу підприємства; аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства; аналіз інвестиційної привабливості; оцінка формування, розподілу й використання прибутку підприємства; комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
Посібник містить методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з кожної теми, структурно-логічні схеми та таблиці, словник основних термінів (понять), задачі, фінансові ситуації, тестові завдання, які допоможуть студентам систематизувати й поглибити свої знання, сприятимуть якісній підготовці фахівців за спеціальністю "Фінанси".
Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, бізнесменів.

Скачать Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни.

Комментарии: 0 | Просмотров: 775
Рейтинг: ок 0 no
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 655 с.
ISBN 5-238-00150-9.
Во втором издании учебника отражены изменения в аудиторской деятельности в связи с недавно принятыми нормативными документами. Рассмотрены теоретические основы контроля и аудита, формы и методы деятельности аудиторских фирм, правила (стандарты) аудита, нормативные документы, регулирующие аудит в России, международные нормативные документы. Книга состоит из следующих разделов: теоретические основы аудита; стандарты аудита и организация аудиторской деятельности; методика проверки общих документов и расчетов; методика детальной проверки оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета.

Скачать Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского.

Комментарии: 0 | Просмотров: 2102
Рейтинг: ок 0 no
- 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002.-672 с.
ISBN 966-8059-12-3
У підручнику в доступній формі і на високому професійному рівні розглянуті економічні основи організації та здійснення аудиту на підприємствах всіх форм власності, актуальні питання планування та напрями вивчення операцій за видами діяльності, дотримання внутрішньофірмових стандартів та правил вибіркових перевірок.
Особливу увагу приділено питанню щодо підтвердження достовірності фінансової звітності.
Вперше в одній книзі розкриваються питання методології наукового пізнання і логіки в аудиті, які раніше не розглядалися. Саме синтез методологічної і логічної проблематики істотно полегшує розуміння як цілком теоретичних аспектів аудиторської діяльності, так і практичної значимості логіко-методологічних досліджень документів і операцій.
Видання призначене для аудиторія, їх клієнтів, менеджерів всіх рівнів, бухгалтерів, фінансово-кредитних працівників, викладачів економічних спеціальностей, слухачів центрів та курсів підвищення кваліфікації, підготовки професійних аудиторів і бухгалтерів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
Запропонований підручник може зацікавити широке коло читачів, яких цікавлять питання розвитку теорії та практики сучасного аудиту.

Скачать Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів.

Комментарии: 0 | Просмотров: 1230
Рейтинг: ок 0 no
— К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.-402 с. ISBN 966-620-082-1
Пропонована монографія є одним із перших у вітчизняній економічній науці комплексних наукових досліджень методології та організації аудиту, здійснених на сучасній концептуальній основі. Докладно висвітлюються тео-ретико-методологічні засади аудиту, організація і регулювання аудиторської діяльності та методика проведення аудиторської перевірки. Визначено місце внутрішнього аудиту в загальній системі аудиту. Окремий розділ присвячено аналітичним процедурам в аудиті, фінансовому аналізу, аналізу ліквідності ба-лансу, майнового стану підприємств. Аналізується сучасний досвід організації аудиту в зарубіжних країнах, насамперед у державах Європейського Союзу, США, Росії. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення методики і організації проведення аудиторських перевірок в Україні. Моно-графія устаткована необхідними ілюстративними матеріалами, що допомагає краще зрозуміти зміст основних проблем у галузі аудиту.
Розраховано на аудиторів-практиків, наукових працівників, студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми вдосконалення аудиторської діяльності.

Скачать Дорош H.I. Аудит: методологія і організація.

Комментарии: 0 | Просмотров: 726
Рейтинг: ок 0 no
— К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.-402 с. ISBN 966-620-082-1
Пропонована монографія є одним із перших у вітчизняній економічній науці комплексних наукових досліджень методології та організації аудиту, здійснених на сучасній концептуальній основі. Докладно висвітлюються тео-ретико-методологічні засади аудиту, організація і регулювання аудиторської діяльності та методика проведення аудиторської перевірки. Визначено місце внутрішнього аудиту в загальній системі аудиту. Окремий розділ присвячено аналітичним процедурам в аудиті, фінансовому аналізу, аналізу ліквідності ба-лансу, майнового стану підприємств. Аналізується сучасний досвід організації аудиту в зарубіжних країнах, насамперед у державах Європейського Союзу, США, Росії. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення методики і організації проведення аудиторських перевірок в Україні. Моно-графія устаткована необхідними ілюстративними матеріалами, що допомагає краще зрозуміти зміст основних проблем у галузі аудиту.
Розраховано на аудиторів-практиків, наукових працівників, студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми вдосконалення аудиторської діяльності.

Скачать Дорош H.I. Аудит: методологія і організація.

Комментарии: 0 | Просмотров: 551
Рейтинг: ок 0 no
Учебное пособие. М.: НИМП, 2001. 288 с. ISBN 5-88720-031-6
В данном учебнике международное экономическое право рассматривается как отрасль международного публичного права. Материал изложен в сжатой, емкой форме, однако в нем находят отражение практически все значимые тенден¬ции и явления, научные и политические доктрины, акценти¬руется внимание на тех проблемах, которые могли бы стать предметом теоретического рассмотрения и обобщения.
Учебник предназначен для студентов и слушателей юридических и экономических факультетов высших учеб¬ных заведений России и СНГ.

Скачать Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право.

Комментарии: 0 | Просмотров: 527
Рейтинг: ок 0 no